Nyomtatványok, jogszabályok

Nyomtatványok

Ingatlan-nyilvántartási kérelem

Kérelem zártkerti művelés alól kivonás

Földhasználati változás-bejelentés

Földhasználati bejelentés

Földmérési adatok

Kérelem tulajdonilap-másolat

Kérelem a tulajdoni lapba történő betekintés iránt

Földhasználati törlés-bejelentés

Földhasználati lap kérelem

Földműves adatlap kérelem

Kérelem hiteles térképmásolat

Kérelem telekalakítási-engedélyezési eljárásra


Jogszabályok

Geodézia (földmérés)

2012. évi XLVI. törvény a földmérési és térképészeti tevékenységről
2007. évi CXXIII. törvény a kisajátításról
178/2008. (VII. 3.) Korm. rendelet a kisajátítási terv elkészítéséről, felülvizsgálatáról,
záradékolásáról, valamint a kisajátítással kapcsolatos értékkülönbözet megfizetésének egyes
kérdéseiről
386/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet az államhatár vonalát rögzítő okmányok nyilvántartási
példányai kezelésének, tárolásának rendjéről és a változások átvezetésének szabályairól
399/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet a légi távérzékelés engedélyezésének és a távérzékelési
adatok használatának rendjéről
324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet az egységes elektronikus közműnyilvántartásról
374/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös
tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól
129/2015. (V. 27.) Korm. rendelet a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012.
évi XLVI. törvényben meghatározott bírságok kiszabásának részletes szabályairól
384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól
21/1997. (III. 12.) FM-HM együttes rendelet a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló
1996. évi LXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
63/1999. (VII. 21.) FVM-HM-PM rendelet a földmérési és térképészeti állami alapadatok
kezeléséről, szolgáltatásáról és egyes igazgatási szolgáltatási díjakról
44/2006. (VI. 13.) FVM rendelet az önálló ingatlanok helyrajziszámozásáról és az alrészletek
megjelöléséről
10/2010. (II. 26.) KHEM rendelet a bányatérképek méretarányára és tartalmára vonatkozó
Bányabiztonsági Szabályzatról
12/2010. (III. 4.) KHEM rendelet a hites bányamérőről
15/2013. (III. 11.) VM rendelet a térképészetért felelős miniszter felelősségi körébe tartozó
állami alapadatok és térképi adatbázisok vonatkoztatási és vetületi rendszeréről, alapadattartalmáról,
létrehozásának, felújításának, kezelésének és fenntartásának módjáról, és az
állami átvétel rendjéről
19/2013. (III. 21.) VM rendelet a földmérési és térképészeti tevékenység végzéséhez
szükséges szakképzettségről
25/2013. (IV. 16.) VM rendelet az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti
tevékenység részletes szabályairól
2/2014. (I. 10.) VM rendelet az állami topográfiai térképi adatbázisról
29/2014. (III. 31.) VM rendelet az állami digitális távérzékelési adatbázisról
51/2014. (IV. 29.) VM rendelet az alapponthálózati pontokkal kapcsolatos szabályokról
52/2014. (IV. 29.) VM rendelet a földmérő igazolványról, az ingatlanrendező földmérő
minősítésről, valamint a földmérési szakfelügyelői feladatokról
39/2014. (XII. 18.) FM rendelet az állami alapadatok adatbázisainak selejtezési és archiválási
rendjéről, valamint a földügyi és távérzékelési levéltárról

Földügy, ingatlan-nyilvántartás

1996. évi LXXXV. törvény az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról,
valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról
1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról

2007. évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről
2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról
383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó
szervek kijelöléséről
105/1999. (XII. 22.) FVM rendelet a földminősítés részletes szabályairól
109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI törvény
végrehajtásáról
176/2009. (XII. 28.) FVM rendelet a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből
lekérdezés útján szolgáltatható egyes ingatlan-nyilvántartási adatok szolgáltatásáról és
igazgatási szolgáltatási díjáról, valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási
szolgáltatási díjának megállapításáról és a díjak megfizetésének részletes szabályairól

Építésügy

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési
követelményekről
343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok
kijelöléséről és működési feltételeiről
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről
312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és
ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról
313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról,
valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról
155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről
85/2000. (XI.8.) FVM rendelet a telekalakításról
166/2009. (XII. 9.) FVM rendelet a telekalakítási engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási
díjáról